РАБОТНО ВРЕМЕ:
ПОН.- ПЕТЪК 09:30-18:00
ТЕЛЕФОН:
+359895619104
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Годишното приключване е завършващ етап на счетоводната работа за отчетния период. По своята същност то представлява подробен и задълбочен преглед – отчет и анализ на цялостната дейност на компанията. Като етап от отчетната работа, годишното приключване е комплекс от взаимно свързани процедури, които се извършват в определена последователност, както следва:

  • Подготовка на документите за приключване, обработка на фактури, банкови извлечения, ведомости за заплати, приходи и разходи на каса и други.
  • Изготвяне на индивидуален Годишен финансов отчет на база НСФОМСП за Търговския регистър към Агенцията по вписванията и за нуждите на мениджмънта.
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации съгласно ЗДДФЛ и ЗКПО.
  • Изготвяне и представяне на необходимите годишни статистически форми за Националния статистически институт.

Годишното приключване е основна и задължителна част от счетоводството на всяка фирма. След края на всяка година трябва да се определи финансовият резултат на база на извършваната от дадена фирма дейност, което става чрез годишно счетоводно приключване. Накратко – финансовият резултат може да бъде печалба или загуба. След като се приключат счетоводните сметки за календарната година и се определи финансовият резултат, следва изготвянето и подаването на годишната данъчна декларация към Национална Агенция за Приходите (НАП) и изготвяне и подаване на годишния отчет към Националния Статистически Институт (НСИ). Част от годишното приключване е също и изготвянето и публикуването на годишния финансов отчет в Търговския регистър.

Услугата е включена в абонаментния пакет за цялостно счетоводно обслужване.

За фирми без абонамент Алфа Акаунтинг предлага пакет от услуги по цялостно счетоводно приключване на финансовата година на Вашата фирма. От Вас се изисква единствено да предоставите всички събрани през годината документи, на чиято база ще се изготви целия набор от вътрешно-фирмени документи, отчети и декларации, неизменно съпътстващи процеса на годишното счетоводно приключване. Цената на услугата, ползвана без абонамент, може да варира в зависимост от наличието или липсата на икономическа активност, спецификата на дейността и количеството събрани документи.