РАБОТНО ВРЕМЕ:
ПОН.- ПЕТЪК 09:30-18:00
ТЕЛЕФОН:
+359895619104
ОТЧИТАНЕ НА ПЕРСОНАЛ И ЗАПЛАТИ

ОТЧИТАНЕ НА ПЕРСОНАЛ И ЗАПЛАТИ

Управлението на движението на персонала е сложен процес, който изисква специфични познания по трудово и осигурително законодателство. Поемането му от външна компания може да бъде разходно-ефективен начин за управление на задължения във връзка с наетия персонал.Това ще ви позволи да се съсредоточите върху вашия бизнес и изпълнение на стратегическите ви цели.Това не само ще ви улесни, но и ще ви даде възможност за по-добър контрол върху процесите, свързани с персонала и по-високо ниво на конфиденциалност за нивата на възнагражденията на вашите служители.

ТРЗ и личен състав (Пейрол услуги) обхващат цялостното администриране на персонала – от назначаването му по трудов договор до изготвянето на необходимите документи за пенсионирането или освобождаването му от работа, включително:

  • Изготвяне и поддържане на трудови досиета за назначения във фирмата служители.
  • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.
  • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.
  • Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО, изчисляване на отпуски.
  • Изготвяне на ведомости за заплати, фишове и рекапитулации.
  • Издаване на служителите на удостоверения за годишен доход и други удостоверения, свързани с получените трудови възнаграждения или документи, необходими за пенсиониране.
  • Попълване на трудови осигурителни книжки и заверка на осигурителен стаж.
  • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ.
  • Съставяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета, свързани с дължимите данъчни и осигурителни вноски.