РАБОТНО ВРЕМЕ:
ПОН.- ПЕТЪК 09:30-18:00
ТЕЛЕФОН:
+359895619104
ЦЕНИ

ЦЕНИ

Ценообразуването в сферата на счетоводните услуги е специфично и подвластно на редица фактори. Това е така, защото обема и спецификата на дейността на всеки клиент са различни, което предполага индивидуален подход към всеки конкретен случай. Алфа Акаунтинг има гъвкаво ценообразуване, съобразено с индивидуалните потребности, цели и възможности на своите клиенти.

Цени за еднократни услуги:

 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация на физически лица – 50лв.
 • Годишно приключване на фирми без дейност през годината – 50лв.
 • Консултации – 20лв.

Цена за регистрация на фирма:

 • Комисионна за услугата – 150лв (за ЕООД), 200лв (за ООД)
 • Допълнителни такси и разходи:

Цени за абонаментно счетоводство:

За да Ви  бъде изготвена ценова оферта за абонаментно счетоводство е нужно да обсъдим параметрите на дружеството и спецификите на дейността, което ще позволи калкулирането на една обективна цена.

Най-общо факторите, които биха повлияли върху формирането на цената за абонаментно счетоводно обслужване, могат да бъдат следните:

 • Дейност на фирмата. Счетоводната отчетност е специфична за всеки конкретен вид стопанска дейност и това рефлектира върху цената. Например при равни други условия, фирма работеща в сферата на услугите ще получи по-ниска цена от една чисто търговска фирма.
 • Правен статут (ЕООД, ООД, АД, ЕТ, СД и др.). Правната форма предполага и различна ангажираност на счетоводното обслужване.
 • Новостартираща ли е фирмата. За всеки един счетоводен специалист е много по-удобно да започне счетоводното обслужване на дружеството от самото начало, да моделира организацията на счетоводната отчетност по свой маниер. Когато една действаща фирма сменя счетоводителя си, много често причина за това са проблеми и нередности в счетоводната отчетност, с които заместникът му трябва да се справи. Това рефлектира върху цената за счетоводно обслужване, като новостартиращите фирми обикновено получават преференциални цени.
 • Регистрация по ЗДДС. Предвид по-строгата отчетност и по-голямата отговорност, регистрираните по ЗДДС фирми се таксуват по-скъпо, при равни други условия.
 • Месечен документооборот (фактури, банкови извлечения и др.).
 • Размер на сделките. Стойността на реализирани приходи и разходи също може да бъде фактор, който влияе върху цената на счетоводната услуга, тъй като обема на сделките пряко влияе и върху размера на отговорността на счетоводителя.
 • Брой и текучество на персонала. Трябва да се поясни още и по какъв начин са уредени правоотношенията на персонала с дружеството – с трудови договори, граждански договори, договор за управление и контрол, има ли самоосигуряващи се лица и т.н.
 • Степента на включване на ТРЗ (пейрол) услуги. Това са услугите свързани с цялостното администриране на персонала: обработката на работните заплати и свързаните с тях начисления, удръжки, обезщетения и осигуровки; създаване и поддръжка на трудови досиета на служителите; изготвяне на периодични справки за нуждите на мениджмънта, НСИ и т.н.; изготвяне на документи за пенсиониране – УП-1, УП-2 и УП-3, за Инспекцията по труда и т.н.; управление на работната сила по отношение назначаването и освобождаването от работа и др.
 • Брой и видове обекти (магазини, офиси, складове и др.).
 • Брой банкови сметки.
 • Брой касови апарати.
 • Брой дълготрайни материални активи.
 • Сделки със страни от ЕС.
 • Други…